96

Phuc's Profile

🌼20thức 12h, tiêu chuẩn thằng khốn🌻11thức 1h, cần phải nhiều hơn, elon musk làm việc 120 giờ🌱8thức 2h. elon làm 23 tiếng, kiệt sức🌱4thức 3h sáng🌱0Thức 4h
thức 12h, tiêu chuẩn thằng khốn
This habit is 990 days old
thức 1h, cần phải nhiều hơn, elon musk làm việc 120 giờ
This habit is 989 days old
thức 2h. elon làm 23 tiếng, kiệt sức
This habit is 980 days old
thức 3h sáng
This habit is 978 days old
Thức 4h
This habit is 978 days old

The last days Phuc

🦁

thức 12h

Sunday, October 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, October 4th

🦁

tiến gần MUSK

Thursday, October 3rd

🦁

thức 1h

Thursday, October 3rd

🦁

thức 12h

Thursday, October 3rd

🦁

tiến gần MUSK

Wednesday, October 2nd

🦁

thức 12h

Friday, January 4th

🦁

tiến gần MUSK

Wednesday, January 2nd

🦁

tiến gần MUSK

Wednesday, January 2nd

🦁

thức 1h

Wednesday, January 2nd

🦁

thức 12h

Wednesday, January 2nd

🦁

tiến gần MUSK

Sunday, December 30th

🦁

tiến gần MUSK

Sunday, December 30th

🦁

tiến gần MUSK

Sunday, December 30th

🦁

thức 1h

Sunday, December 30th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Sunday, December 30th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Sunday, December 30th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Sunday, December 30th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Sunday, December 30th

🦁

thức 12h

Sunday, December 30th

🦁

thức 12h

Saturday, December 29th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, December 28th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, December 28th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Friday, December 28th

🦁

thức 1h

Friday, December 28th

🦁

thức 12h

Friday, December 28th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, December 28th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, December 28th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Friday, December 28th

🦁

thức 12h

Thursday, December 27th

🦁

thức 1h

Thursday, December 27th

🦁

thức 1h

Tuesday, December 25th

🦁

thức 12h

Tuesday, December 25th

🦁

thức 1h

Monday, December 24th

🦁

thức 12h

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, December 24th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Monday, December 24th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 13th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Thursday, December 13th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Thursday, December 13th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Thursday, December 13th

🦁

tiến gần MUSK

Thursday, December 13th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 13th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 13th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Thursday, December 13th

🦁

thức 1h

Thursday, December 13th

🦁

thức 12h

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, December 12th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, December 12th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, December 12th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Wednesday, December 12th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, December 12th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Wednesday, December 12th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Thursday, December 6th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Thursday, December 6th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Thursday, December 6th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Thursday, December 6th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Thursday, December 6th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Thursday, December 6th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Thursday, December 6th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Tuesday, December 4th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Tuesday, December 4th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Tuesday, December 4th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Tuesday, December 4th

🦁

thức 1h

Sunday, December 2nd

🦁

tiến gần MUSK

Sunday, December 2nd

🦁

tự đánh mất cơ hội

Saturday, December 1st

🦁

tự đánh mất cơ hội

Saturday, December 1st

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Saturday, December 1st

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Saturday, December 1st

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Saturday, December 1st

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, November 30th

🦁

tự đánh mất cơ hội

Friday, November 30th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Friday, November 30th

🦁

thức 1h

Friday, November 30th

🦁

thức 12h

Friday, November 30th

🦁

tự đánh mất cơ hội because xuẩn

Friday, November 30th

🦁

tiến gần MUSK

Thursday, November 29th

🦁

thức 1h

Thursday, November 29th

🦁

thức 12h

Thursday, November 29th

🦁

thế giới không dành cho kẻ lười biếng

Wednesday, November 28th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn because nằm nghĩ ý tưởng, ngủ quên. xem xét ngồi

Wednesday, November 28th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn because nằm nghĩ ý tưởng, ngủ quên. xem xét ngồi

Wednesday, November 28th

🦁

thức 1h

Tuesday, November 27th

🦁

thức 1h

Tuesday, November 27th

🦁

thức 12h

Tuesday, November 27th

🦁

thức 12h

Monday, November 26th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Monday, November 26th

🦁

thức 12h

Sunday, November 25th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn because quay tay, ngồi nghỉ 5p ngủ quên

Saturday, November 24th

🦁

thức 12h

Saturday, November 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn

Saturday, November 24th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Saturday, November 24th

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn because ngoại bắt ngủ. đụ má

Thursday, November 22nd

🦁

thức 1h

Wednesday, November 21st

🦁

thức 12h

Wednesday, November 21st

🦁

thức 12h

Wednesday, November 21st

🦁

elon musk là việc 23h, thằng khốn because tin tưởng vào mình, chợp mắt 5p, lần sau mở nhạc thật to

Tuesday, November 20th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Tuesday, November 20th

🦁

thức 1h

Monday, November 19th

🦁

thức 12h

Monday, November 19th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Monday, November 19th

🦁

thức 1h

Sunday, November 18th

🦁

thức 12h

Sunday, November 18th

🦁

ngủ sớm, thằng khốn

Sunday, November 18th